Algemene voorwaarden VVE Manager Nederland B.V.
Februari 2016

Artikel 1 Definities

1.1.      Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.2.      VVE Manager Nederland B.V., leverancier van de software waarmee VVE’s hun eigen VVE makkelijk             en efficiënt kunnen besturen, hierna te noemen VVE Manager.

1.3       Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met VVE Manager een overeenkomst heeft gesloten.

1.4.      Bestuur: Rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Vereniging van Eigenaars voor zover dit blijkt uit               de geldende akte van splitsing dan wel uit besluiten van de vergadering van eigenaars; een bestuur             kan op grond van de geldende akte van splitsing uit meerdere bestuurders bestaan, alsmede                       blijkend uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.5.      VvE coach: de professioneel ondernemer die VvE’s begeleid bij het organiseren van een VvE                         vergadering, vragen beantwoord over onderhoud en bestuurszaken, incassoprocedures start en                   offertes voor groot onderhoud aanlevert. Tegen bijbetaling levert de VvE coach meer diensten aan.               Hiervoor dient de VvE telkens opdracht te geven.

1.6.      Reglement van splitsing: Het Reglement van splitsing van een VvE.

1.7.      Vergadering van Eigenaars: De Vergadering van Eigenaars van een VvE.

1.8.      VvE: Vereniging van Eigenaars in de zin van art 5:124 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Aanvang en duur van de overeenkomst

2.1      De overeenkomst komt tot stand met de betaling van de factuur door de Opdrachtgever.

2.2      Als ingangsdatum geldt 1 maand nadat de proefperiode van 30 dagen is afgelopen.

2.3      De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand en telkens stilzwijgend met 1 maand            verlengd.

2.4      Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van de overeenkomst aan Opdrachtgever                     beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 Betaling en Prijzen

3.1      Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.2      Indien niet tijdig is betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere              betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder                    nadere ingebrekestelling in verzuim.


3.3      Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is VVE Manager gerechtigd de toegang tot de            Diensten te blokkeren en de diensten van de VvE coach op te schorten.

3.4.     De prijs voor het abonnement Brons omvat het gebruik van de software van VVE Manager. Tevens                kan de VvE VVE Manager vragen stellen over het gebruik van VVE Manager.

3.5.      De prijs voor het abonnement Zilver omvat het gebruik van de software van VVE Manager en                      begeleiding door een VvE coach. Het beheer van de administratie en rekening blijft bij de VvE. De                VvE coach begeleid de VvE bij het beheer. Op de website vvemanager.nl staat een opsomming van              de diensten van de VvE-coach.

3.6.      De prijzen van de dienstverlening zijn inclusief BTW

3.7.      De prijzen van de dienstverlening kunnen jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd op grond van                de index “CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur”, zoals vast te stellen door het                        Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Artikel 4 Aansprakelijkheid


4.1      De aansprakelijkheid van VVE Manager blijft beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden is                      geregeld.

4.2      VVE Manager is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat u onjuiste en/of onvolledige              gegevens heeft verstrekt.

4.3      Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,                    gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.4      Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Onder directe schade wordt uitsluitend              verstaan:
           - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de                    vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
           - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VVE Manager aan de                        overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen
             worden;
            - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat                     deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene                           voorwaarden.

4.5      VVE Manager is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door het tijdelijk niet                         beschikbaar zijn van de software, bijvoorbeeld om onderhoud uit te voeren.

4.6      VVE Manager is niet gehouden aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst indien nakomen                   onmogelijk is geworden door overmacht. 


4.7      De klant is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik en voor de daaruit             voortvloeiende geldelijke vorderingen, bijv. indien onbevoegden met het wachtwoord van                           Opdrachtgever bestellingen plaatst,.

Artikel 5 Persoonsgegevens & Privacy beleid

5.1      (Persoons)gegevens welke door Opdrachtgever in VVE Manager ingevoerd worden, zullen niet aan                derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of                        overeenkomst.

5.2      Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten,                       zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

5.3      Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst)              om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie                            gegenereerde informatie over uw gebruik van de   website kan worden overgebracht naar eigen                  beveiligde servers van VVE   Manager of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om            bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te    stellen en              andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en   internetgebruik.

Artikel 6 Gebruik VvE-coach

6.1      Een VvE is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de stukken van de VvE op basis waarvan                de VvE coach advies kan geven. De VvE kan de VvE coach tegen betaling ook opdracht geven om                de stukken op te vragen.

6.2.      Indien een VvE gebruik wil maken van de incassoprocedure voor leden die een langdurig                             achterstand hebben, dan dient de algemene vergadering van de VvE in te stemmen met het                         mandaat voor VVE Manager om deze achterstanden te incasseren.

6.3.      De VvE kan voor maximaal 1 uur per jaar bestuurlijke vragen stellen aan de VvE-coach.

6.4.      De VvE beheert zelf de rekening, verricht de betalingen en upload de bij/afschrijvingen in VVE                    Manager.

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1      Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten door te verkopen of op enige                andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen.

6.2      Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter                     beschikking gestelde Diensten berusten uitsluitend bij VVE Manager of diens licentiegevers.


Artikel 7 Verplichtingen van VVE Manager

7.1      VVE Manager zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het                     gebruik van de software zo spoedig mogelijk op te lossen. 


7.2      VVE Manager garandeert een up-time van 99,9% op de looptijd van het abonnement. Bij                            overschrijding hiervan wordt het abonnementsgeld naar rato gecrediteerd.
Artikel 8 Wijziging van de voorwaarden

8.1    VVE Manager behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Deze treden minimal            30 dagen na bekendmaking in werking.

8.2    Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan per eerstvolgende              factuurdatum opzeggen.

Artikel 9 Geschillenregeling en toepasselijk recht

9.1      Op de overeenkomst tussen VVE Manager en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van                    toepassing.


9.2      De rechtbank in Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen VVE                Manager en de Opdrachtgever.