Algemene voorwaarden VVE Manager Nederland B.V.
Februari 2016

Artikel 1 Definities

1.1.      Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.2.      VVE Manager Nederland B.V., leverancier van de software waarmee VvE’s hun eigen VvE gemakkelijk en efficiënt kunnen besturen, hierna te noemen VVE Manager.

1.3       Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met VVE Manager een overeenkomst heeft gesloten.

1.4.      Bestuur: Rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Vereniging van Eigenaars voor zover dit blijkt uit de geldende akte van splitsing dan wel uit besluiten van de vergadering van eigenaars; een bestuur  kan op grond van de geldende akte van splitsing uit meerdere bestuurders bestaan, alsmede blijkend uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

1.5.      VvE-coach: de professioneel ondernemer die VvE’s begeleidt bij het organiseren van een VvE vergadering, vragen beantwoordt over onderhoud en bestuurszaken, incassoprocedures start en offertes aanlevert voor groot onderhoud. Tegen bijbetaling levert de VvE-coach aanvullende diensten aan, waarvoor vanuit de VvE per dienst per keer expliciet opdracht dient te worden verstrekt.      

1.6.      Reglement van splitsing: Het Reglement van splitsing van een VvE.

1.7.      Vergadering van Eigenaars: De Vergadering van Eigenaars van een VvE.

1.8.      VvE: Vereniging van Eigenaars in de zin van art 5:124 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 Aanvang en duur van de overeenkomst

2.1      De overeenkomst komt tot stand met de betaling van de factuur door de Opdrachtgever.

2.2      Als ingangsdatum geldt de datum van de eerste factuur voor het abonnement.

2.3      De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand en telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd.

2.4      Deze algemene voorwaarden worden voor aanvang van de overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld.

 

Artikel 3 Betaling en Prijzen

3.1      Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.

3.2      Indien niet tijdig is betaald, wordt dit aan Opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere betalingstermijn geboden. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3.3      Vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is, is VVE Manager gerechtigd de toegang tot de diensten te blokkeren en de diensten van de VvE-coach op te schorten.

3.4      Voor alle abonnementen geldt dat per account een minimum aantal van 3 en een maximum aantal van 8 appartementsrechten in rekening wordt gebracht. 

3.5     De prijs voor het abonnement Brons omvat het gebruik van de software van VVE Manager. Tevens kan de VvE een beroep doen op de supportdesk met vragen omtrent het gebruik van de applicatie VVE Manager.

3.6     De prijs voor het abonnement Zilver omvat het gebruik van de software van VVE Manager en eventueel begeleiding door een VvE-coach. Het beheer van de administratie en rekening blijft bij de VvE. De VvE-coach begeleidt de VvE bij het beheer. Op de website vvemanager.nl staat een opsomming van de diensten van de VvE-coach.

3.7      De prijzen van de abonnementen zijn inclusief BTW.

3.8      De prijzen van de dienstverlening kunnen jaarlijks op 1 januari worden geïndexeerd op grond van de index 'CAO lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur', zoals vast te stellen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1      De aansprakelijkheid van VVE Manager blijft beperkt tot wat in deze algemene voorwaarden is geregeld.

4.2      VVE Manager is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat u onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

4.3      Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.4      Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
           - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
           - de eventuele redelijke kosten gemaakt om gebrekkige prestatie van VVE Manager aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier kunnen worden toegerekend.
            - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.5      VVE Manager is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door het tijdelijk niet  beschikbaar zijn van de software, bijvoorbeeld naar aanleiding van het uitvoeren van onderhoud.

4.6      VVE Manager is niet gehouden aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. 

4.7      De klant is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen, bijv. indien onbevoegden met het wachtwoord van Opdrachtgever bestellingen plaatst.

Artikel 5 Persoonsgegevens & Privacy beleid

5.1      (Persoons-)gegevens welke door Opdrachtgever worden ingevoerd in VVE Manager, zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.

5.2      VVE Manager verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te verkrijgen in het gebruik van de applicatie, zodat diensten beter kunnen worden afgestemd op de wens van de klant.

5.3      De website vvemanager.nl maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen data te analyseren en de activiteit op de site inzichtelijk te krijgen. De door deze cookies gegenereerde informatie kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VVE Manager of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om te registreren  hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

Artikel 6 Gebruik VvE-coach

6.1      Een VvE is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de stukken van de VvE op basis waarvan de VvE-coach advies kan geven. De VvE kan de VvE-coach tegen betaling ook opdracht geven om de stukken op te vragen.

6.2.      Indien een VvE gebruik wil maken van de incassoprocedure voor leden met een langdurige betalingsachterstand, dient de algemene vergadering van de VvE in te stemmen met het mandaat voor VVE Manager om deze achterstanden te incasseren.

6.3.      De VvE kan voor maximaal 1 uur per jaar bestuurlijke vragen stellen aan de VvE-coach.

6.4.      De VvE beheert zelf de rekening, verricht de betalingen en upload de bij-/afschrijvingen in VVE  Manager.

Artikel 7 Intellectueel eigendom

7.1      Het is niet toegestaan om de software, modules of andere producten door te verkopen of op enige andere wijze te verhandelen, te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen.

7.2      Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten berusten uitsluitend bij VVE Manager of diens licentiegevers.

Artikel 8 Verplichtingen van VVE Manager

8.1      VVE Manager zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar site en/of het gebruik van de software zo spoedig mogelijk op te lossen. 

8.2      VVE Manager garandeert een up-time van 99,9% op de looptijd van het abonnement. Bij overschrijding hiervan wordt het abonnementsgeld naar rato gecrediteerd.

Artikel 9 Wijziging van de voorwaarden

9.1    VVE Manager behoudt het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen treden minimal 30 dagen na bekendmaking in werking.

9.2    Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan het abonnement worden opgezegd per eerstvolgende factuurdatum.

Artikel 10 Geschillenregeling en toepasselijk recht

10.1      Op de overeenkomst tussen VVE Manager en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van  toepassing.

10.2      De rechtbank in Amsterdam is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen VVE Manager en de Opdrachtgever.